Serveis

Propietat Vertical

Tenim cura de totes aquelles actuacions que conformen la gestió integral d'edificis arrendats per departaments, amb l'objectiu d'assolir la màxima rendibilitat per al client.

 • Lloguer de pisos
 • Lloguer de locals comercials i magatzems
 • Lloguer d'oficines i despatxos
 • Lloguer de places d'aparcament
 • Redacció i tramitació de contractes d'arrendament i pròrrogues
 • Constitució de fiances
 • Cobrament de lloguers
 • Preparació i seguiment de demandes judicials
 • Aplicació d'augments i repercussions
 • Gestió de serveis i subministraments de la finca
 • Gestió de tributs (IVA, IBI, etc.)
 • Manteniment de l'immoble. Obres i reparacions

Propietat Horitzontal

Administració de Comunitats de Propietaris: portem a terme totes les gestions i tasques pròpies d'aquesta activitat, amb la finalitat de facilitar al màxim a tots els copropietaris el bon funcionament de la seva comunitat.

 • Administració: preparació de pressupostos, actes, cobraments i pagaments, etc.
 • Preparació i seguiment de demandes judicials
 • Reparacions i obres de conservació
 • Serveis: neteja, manteniment d'ascensors, etc.
 • Gestió de tributs (IRPF, IVA, etc...)
 • Tramitació de Llibres d'actes i NIF
 • Tramitació de subvencions i ajuts públics
 • Redacció de reglaments i estatuts
 • Llibre de l'edifici
 • Certificats de solidesa
 • Manteniment de l'edifici: ens preocupem d'establir el contacte amb els industrials capaços de solucionar els problemes de reparacions i realitzar les obres necessàries per a la correcta conservació dels immobles.

Intermediació Immobiliària (API)

L'experiència acumulada i el constant estudi del mercat immobiliari, ens permet oferir una gestió solvent i eficaç adreçada a la satisfacció tant del venedor, com del comprador del producte, ja sigui com a bé de consum o com a inversió.

 • Compra-vendes
 • Pisos
 • Edificis amb o sense arrendataris
 • Oficines i despatxos
 • Places d'aparcament
 • Locals comercials i magatzems
 • Solars
 • Permutes
 • Valoracions
 • Estudis de Rendibilitat
 • Traspassos
 • Assessorament Jurídic

Assegurances

Avui en dia és molt aconsellable tenir assegurats els béns immobles, per aquest motiu ens ocupem de gestionar amb les asseguradores, per mitjà dels agents corresponents, tots aquells temes relacionats amb aquesta matèria dels edificis que administrem, tant en l'àmbit de la propietat vertical com en el de les comunitats de propietaris.

 • Multirisc
 • Responsabilitat civil
 • Incendis
 • Tramitació i seguiment de parts de sinistre
 • Cobrament d'indemnitzacions

Altres serveis

FINCAS GUAL disposa d'un equip d'advocats que li permet oferir un complet assessorament en el camp del dret immobiliari, així com realitzar nombroses gestions en l'àmbit jurídic en el que es desenvolupen les seves activitats .

 • Declaracions d'hereus
 • Acceptacions d'herència i inventaris
 • Preparació de testaments i actes d'última voluntat
 • Declaracions d'obra nova
 • Divisions en règim de propietat horitzontal
 • Compra-vendes i permutes
 • Recursos administratius
 • Gestions en el Registre de la Propietat
 • Gestions en organismes públics (Ajuntaments, Catastre)